Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor de WTCLOPIKerwaard. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus. We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, en we zijn transparant over de gegevens die we over jou verzamelen en wat we daarmee doen. We hebben daarvoor onderstaand privacybeleid opgesteld en hebben de maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG hierin verwerkt.

Privacybeleid

WTC Lopikerwaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid geven we een heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC Lopikerwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor speciale doeleinden, zoals bijvoorbeeld commerciële;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WTC Lopikerwaard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzamelde persoonsgegevens
In verband met het lidmaatschap en contact met onze vereniging, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. WTCLOPIKerwaard verwerkt deze persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van de ledenadministratie;
 • Het incasseren van de contributie;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven/uitnodigingen;
 • Opslag in databases op onze website www.wtclopikerwaard.nl .

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • De opslag van persoonsgegevens in de databases van onze website (Yourhosting BV);
 • De registratie van onze leden bij de NTFU;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is (voorbeeld politie).

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
WTC Lopikerwaard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals :

 • Alle personen die namens WTC Lopikerwaard van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Bestuursleden, redacteur van het clubblad, de beheerder van onze website en de ledenadministrateur hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Naam: WTC Lopikerwaard
Adres: Lopikerweg oost 193, 3412 KE Lopikerkapel
E-mailadres: privacy@wtclopikerwaard.nl